shop

Na?a firma pôsobí na slovenskom trhu u? niekoµko rokov. Za ten ?as sme zrealizovali mno?stvo úspe?ných projektov pre domáce fimy

Chceme, aby na?i klienti cítili dôveru k firme VONET a aby boli radi , ?e patria medzi na?ich klientov .


 

O násFirma VONET s.r.o. bola zalo?ená v roku 2003. Zaoberáme sa predajom, servisom a prenájmom výpo?tovej techniky. Čítaj viac..

FilozofiaCelá na?a ?innos» smeruje k Va?ej spokojnosti.Na?ou filozofiou je spolupráca s partnermi a klientami na báze dlhodobého vz»ahu. Táto forma umo??uje lep?ie vzájomné pochopenie a poznanie potrieb. Čítaj viac..

ShopElektronický obchod s najlep?ími cenami - shop.vonet.sk

Čítaj viac..

Pracovné príle?itostiV?etko je mo?né pre µudí majúcich vízie, pre µudí, ktorí tieto vízie nap??ajú a idú za svojim cieµom. ?udia sú kµú?om ná?ho úspechu. Uvítame ka?dý prírastok v na?ích radoch, ktorý Čítaj viac..

Obchodné podmienkyObchodné podmienky objednávania, cien, platobných podmienok...

Čítaj viac..